Algemene voorwaarden


VERKOOPSVOORWAARDEN
Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 
 
1) OFFERTES
Opgemaakte offertes zijn geldig gedurende de daarin vermelde periode, of wanneer geen periode is aangeduid, gedurende 14 dagen na de dagtekening. Enkel erkende vertegenwoordigers kunnen GRS INFRA geldig verbinden. De goederen en diensten worden geleverd zoals omschreven op de offerte, factuur en/of bestelbon.
 
 
2) LEVERING- en UITVOERINGSTERMIJN
Levering en/of uitvoering gebeurt bij GRS INFRA, behoudens ander sluitende schriftelijke afspraak. Alle opgegeven leveringen en uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend en zullen waar mogelijk door ons aangehouden worden. Een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft in geen geval recht op schadevergoeding of boete. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren (tenzij specifiek anders vermeld op offerte, bestelbon of factuur).
 
 
3) FACTUUR en BETALING
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn al onze facturen op hun datum contant betaalbaar, te 9041 Gent, Hollenaarstraat 67 (na afspraak). De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen, en op de door GRS INFRA aangegeven wijze. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelfs niet vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de navolgende vergoedingen. Elk verschuldigd bedrag zal van rechtswege en zonder dat sommatie en ingebrekestelling vereist is, een nalatigheidintrest opleveren, berekend op basis van de referentie intrestvoet van de Europese Centrale Bank. Bovendien zullen alle verschuldigde bedragen verhoogd worden met 15% als conventionele forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 50 euro vergoeding per factuur, ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
 
 
4) EIGENDOMSVOORBEHOUD
Al onze verkopen en leveringen geschieden steeds onder de opschortende voorwaarde van een algehele betaling en wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor, tot aan de volledige betaling van de prijs. Tot zolang kan de klant de goederen niet vervreemden of er op enige wijze over beschikken en/of er wijzigingen aan doorvoeren. Ingeval van niet-tijdige betaling zullen wij het recht hebben om de goederen terug te eisen bij de klant op zijn/haar risico en kosten, zelfs indien zij reeds geïnstalleerd en/of in gebruik zijn, zulks zonder dat een gerechtelijke tussenkomst nodig zal zijn, nu wij daartoe door de klant ingevolge zijn/haar bestelling onherroepelijk gemachtigd zijn, en zulks onverminderd onze andere voorwaarden. Intussen moeten de goederen in dezelfde staat bewaard blijven.
 
 
5) KLACHTEN
Geen enkele klacht betreffende onze goederen, diensten of facturen is ontvankelijk, indien deze niet schriftelijk per aangetekende post brief aan GRS INFRA (Hollenaarstraat 67, 9041 Gent) is gericht kan binnen de zeven kalenderdagen na de dag der levering of uitvoering, respectievelijk na de factuurdatum. Bovendien moet de klacht betreffende de aard, hoeveelheden, kwaliteiten en uiterlijke toestand van de goederen ons gericht worden op het ogenblik van de levering. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking ervan gemeld te worden op de wijze zoals in dit artikel uiteengezet. Het bestaan van klachten ontheft de klant niet van zijn verplichting onze facturen te betalen op hun vervaldag.
 
Heb je vragen? Neem gerust contact op.

PRIVACYBELEID


We hebben geen samenwerkingsverband noch speciale relatie met online advertentiebedrijven.
Nu en dan is het mogelijk dat we de klantengegevens gebruiken voor nieuwe, niet voorziene toepassingen die nog niet vermeld stonden in onze privacyverklaring. Indien we op een gegeven moment in de toekomst uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we met u contact opnemen alvorens we uw gegevens hiervoor gebruiken en u op de hoogte stellen van ons nieuwe gegevensbeleid. U zal dan ook de keuze hebben om niet deel te nemen aan deze nieuwe toepassing van uw gegevens. De wijzigingen zullen verschijnen op onze website om u hiervan op de hoogte te stellen en u de kans te bieden om hier niet aan deel te nemen. Als u bezorgd bent over hoe uw gegevens worden gebruikt, raden we u aan om regelmatig onze website te consulteren. Klanten kunnen verhinderen dat hun gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan aanvankelijk bedoeld. Dit kunt u doen door te mailen naar het bovenstaande adres, te bellen naar het bovenvermeld nummer, schriftelijk of door ons contactformulier in te vullen.
Bezoekers van onze website kunnen op verzoek alle gegevens die we over hen bijhouden, raadplegen en wijzigen [ook de persoonsgegevens]. Naast de persoonsgegevens kunt u dus ook uw financiële gegevens (bijv., gegevens van uw credit card) en contactgegevens (bijv., naam, adres, telefoonnummer) raadplegen. Consumenten die deze informatie wensen te raadplegen, kunnen contact opnemen via ons contactformulier.
Betreffende de veiligheid van gegevens: bij het doorsturen en ontvangen van bepaalde belangrijke gegevens zoals financiële informatie of gegevens betreffende gezondheid, worden onze bezoekers doorgestuurd naar een beveiligde server. Door een pop-upvenster op onze website worden klanten hierop attent gemaakt.
Indien u van mening bent dat deze website het vooropgestelde gegevensbeleid niet volgt, kunt u met ons contact opnemen via de bovenvermelde adressen of het telefoonummer.
Deze privacy policy werd opgesteld met inachtneming van de GDPR-regels.
 
Heb je vragen? Neem gerust contact op.

WAAROM ?   DAAROM !

Werken of vrijetijdsbesteding; tijd is geld.   Surfen, streamen & gamen aan de hoogste snelheid dankzij het glasvezel netwerk.   U stelt de eisen, wij zorgen voor de oplossing.